برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید

کتاب اکنون و آینده ماراست نوشته احمد کسروی

اکنون و اینده ماراست

درباره کتاب :

فهرست گفتارها :

بخش یکم : زبونیهای گذشتگان
۱ خردها امروز سستی گرفته
۲ باید از گذشته آنچه نیکست برداشت و آنچه بدست بازگزاشت
۳ همیشه نگران آینده باید بود
۴ ایرانیان بکوشش بیشتر نیاز دارند تا بخودستایی
۵ گذشته و اکنون

بخش دوم : آهنگهای بدخواهانه ی سیاسی
۱ اروپاییگری
۲ تیشه های سیاست
۳ شرقشناسان
۴ دنباله ی سخن از شرقشناسان
۵ به جوانان چه حمایتی باید کرد؟

بخش سوم : غفلت از آینده
۱ گذشته و آینده
۲ این پندها را از من بپذیرید
۳ در پیرامون شت زردشت و آیین او

بخش چهارم : فلسفه و ادبیات
۱ به چه دانشی باید پرداخت؟..
۲ فلسفه و سخنان ما
۳ چرا رها نکنید؟!.
۴ بدخواهی در رخت کوشش به ادبیات
۵ بایسته ی دمکراسی اندیشه ها و سَهِشهای زنده است
۶ چرا بدآموزیهای زمان مغول را رواج میدهند؟!
۷ شعر ، شاعری و شرقشناسی
۸ سیاست شومی که در زمینه ی فرهنگ در کارست

بخش پنجم : گمراهیهای هزار ساله
۱ در پیرامون صوفیگری
۲ زیان بدآموزیهای بازمانده از گذشته
۳ گذشته دیگران را بوده و اکنون و آینده ما راست

بخش ششم : کتابهای کهن و بایاهای ما
۱ با کتابهای تاریخی خود چه رفتاری پیش گیریم؟!
۲ سنجش ناسخ التواریخ
۳ درباره ی کتاب نادرشاه
۴ چه سودی در تاریخ خواندن هست؟
۵ کتابهای تاریخی و بایاهای ما

بخش هفتم : پابندهای گران شرقیان
۱ این نه دینست که پروای آینده نکرده سرگرم گذشته هاست
۲ شیعیگری خود سرگرم گذشته ها بودنست
۳ گمراهیها تنها سست گردیده ، ولی زیانشان همچنان بازمیماند
۴ آسیب کیشها
۵ امروز این کیشها افزار دست سیاستند
۶ آیا دانشها بما آیین زندگی تواند آموخت؟!..
۷ یادگارهای دوره ی آلودگی
۸ سرچشمه ی بدآموزیها کجاست؟!..
۹ حال شرقیان در دهه های اخیر
۱۰ دین برای آنست که مردم گذشته را رها کرده رو به آینده گردانند.
 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان