برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید

کتاب میل جنسی و فرونشانی آن در جوامع نامتمدن

مروری بر کتاب

ماینوفسکی در لهستان متولد شد و از عرصه علوم فیزیکی وارد حوزه مردم شناسی شد . او درجه دکترای خود را در ریاضیات وفیزیک از دانشگاه لهستان دریافت کرد و سپس با مطالعه کتاب ” شاخه زرین ” فریزر چنان به انسان شناسی علاقه مند شد که علوم طبیعی را فراموش نمود و برای تحصیل انسان شناسی به انگلستان رفت. به این ترتیب او دومین دکترای خود را در رشته انسان شناسی از دانشگاه لندن دریافت کرد و برای تداوم تحقیقات مردم نگارانه خود به جزایر ” تروبریاند ” مسافرت نمود و اکثر سال های جنگ جهانی رادر آنجا به سر برد.

مالینووسکی در حین اقامتش در ترو بریاند روش شناسی میدانی را به شکل تخصصی گسترش داد.در واقع این مالینووسکی بود که مفهوم مشاهده مشارکتی را رواج داد. او معتقد بود برای شناخت جوامع دیگر باید در شیوه زندگی آنها عمیق شد و حتی الامکان در امور ممکن و مناسب شرکت کرد و تعامل و رفتار اعضای آن جامعه را به دقت مشاهده نمود.

به علاوه از این نگره استفاده از زبان بومی بسیار مهم بوده و اقامت موقتی در میان جوامع دیگر، حداقل به مدت یکسال یعنی تا هنگام درک مفاهیم متنوع فعالیت های انسانی ضرورت می یافت. به هر حال مالینووسکی دریافت های خود را از جزایر تروبریاند به مدت دو دهه ، شالوده نشر آثارش قرار داد و مکررا بهنقد ابعاد این رهیافت های اجتماعی دست زد.

البته با مطالعه تحقیقات مالینووسکی نمی توان همبستگی جامعه تروبریاند را در مدتی کوتاه درک کرد ، چرا که رسوم، نهادها یا خصایصی عجیب ، وظایف و کارکردهای معینی را در متن نظام فرهنگی این جامعه برعهده دارند. لذا از این لحاظ هیچ پدیده ای فاقد کارکرد نبوده و اصولا خصایص فرهنگی بدون کارکرد ممکن نیست به بقا ادامه دهند.

مالینووسکی هدف کارکرد فرهنگی را در ارضای سوائق و نیازهای ا ساسی اعضای جامعه می دید ، زیرا گمان داشت نهاد ها در واکنش به نیازها پدید آمده اند. او به تعریف نیازهای اولیه – مبتنی بر الزامات حیاتی _ پرداخت و آنها را در قوالب زیستی ، روانی و اجتماعی طبقه بندی کرد. به نظر وی همه انسانها برای ادامه بقاء ناچار به تغذیه اند و باید نیازهایشان را مرتفع سازند و همراه با گروه های اجتماعی با هدف تولید مجددو اعتلای وضعیت اعضای جامعه به کار بپردازند. مالینووسکی بر پایه ترسیم نیازهای اولیه نشان داد نیازهای مشتق یا ثانوی بر حسب نیرو و تمایلات نیازهای اولیه رخ می دهند.

مثلا اگر چه همه انسانها غذا می خورند، اما آنچه آنها می خورند به لحاظ فرهنگی مشروط است و هر جامعه با تحریم های خاص غذایی مواجه است . به این ترتیب واضح است که انسانها به نیازهای اولیه در قالب مکانیزم های فرهنگی گروه پاسخ می دهند، اما سایر حیوانات در تداوم بقاء تابع غرایز خاص خود هستند. بدینسان مالینووسکی تاکید کرد همه خصایص و نهادها با نظام فرهنگی همبسته است و بر خلاف نظر مغشوش ” لویی برول ” درباره اجزاء و قسمت های اجتماعی ، نظم و سازمان های آن در بطن نظام فرهنگی جامعه پی ریزی شده است.

مالینووسکی در دیگر آثار خویش به تنظیم داده های مردم نگارانه بر بنیان چارچوبی نظری همت گماشت.او در کتاب مشهور ” بومیان غرب اقیانوس آرام ” که در سال ۱۹۲۲ تحریر کرد ، نشان داد نهاد بازار برحسب نظام مبادله اقتصادی کولا در جوامع بومی نیازهای اولیه را تامین می کند.او در مطالعه جامعه هرگونه تبیین تاریخی را کنار نهاد و در مخالفت با مکتب ” بوئا س ” *تاکید کرد این دیدگاه تنها به تشریح اشکال وجودی و گسترش نظام های جوامع بدوی می پردازد و از تحلیل کارکردی آنها ناتوان است.

مالینووسکی نهاد را به عنوان گروهی از مردم که در راستای تحقق هدفی مشترک نیل می کنند، تعریف کرد.وی عقیده داشت خانواده نهاد بنیادین جامعه است و از همین رو در نتیجه علاقه به بررسی خانواده و مسائل روان شناسی به نظریه فروید توجه نمود. او در سال ۱۹۲۷ در کتاب ” غریزه جنسی و سرکوب آن در جوا مع بدوی ” نتیجه گرفت مفهوم کلاسیک عقده ادیپ در جزایر مادر سالاری تروبریاند مصداق ندارد و این عقده چنان که فروید تاکید می کند جهانی نیست. مالینووسکی سپس دین را به لحاظ کارکردی و به مثابه واکنشی به نیاز بقاء ، تقدس بخشی به هنجار فرهنگی ، آسودگی خیال در هنگام فشارها و تبیین امور فاقد توجیه فرهنگی تعریف کرد.

انتقاد عمده مالینووسکی از نظر تطورگرایی کلاسیک غالبا علیه مفهوم بقای “تیلور”** بود، زیرا نظریه” تیلور” کمتر ابعاد کارکردی جامعه را در بر گرفت و در واقع به نظر او هیچ جنبه فرهنگی فاقد کارکرد نمی نمود.ضمنا مالینووسکی با تحقیق تطور گرایانه برای یافتن مبانی و بازسازی تاریخ مخالفت می کرد و اینگونه تحقیقات را نارسا می یافت ، زیرا سوال اساسی این بود که ابعاد فرهنگ چگونه عمل می کند و نه اینکه اشکال گذشته آنها چطور بوده است ؟ همچنین او شدیدا موافق نظزیه ” بوئا س ” راجع به وجه قیاسی چهار چوب انسان شناسی قرن نوزدهم و ضرورت مطالعات میدانی منظم و گسترده بود.

فهرست

بخش اول : تشکیل یک عقده
بخش دوم : آینه ی سنت
بخش سوم : روانکاوی و مردم شناسی
بخش چهارم : غریزه و فرهنگ



ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان