نصرت الله بختورتاش
دیپلماسی دولت هخامنشی
درباره کتاب :  دولت هخامنشی که به دست سردار بزرگ ایران کوروش پارسی، پایه گذاری شد، مدت 220 سال از 550 تا 330 پیش از میلاد، آسیا را اداره می کرد و بر بخش بزرگی از جهان آن روز فرمان ...
بنیاد استراتژی در شاهنشاهی هخامنشی
درباره کتاب : در کشاکشهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ملل جهان و در پژوهشها و تحقیقاتی علمی و در طرح زیری های اجتماعی امروزه واژه استراتژی زیاد بکار برده می شود . این واژه استراتژی گرچه در سده‌های پیش ...
توسط
تومان