برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
ابراهیم صفائی
برگ های تاریخ دوران قاجاریه
درباره کتاب : حاوی اسناد تاریخی از دوران قاجار و به ویژه در زمان ناصرالدین شاه کتاب مذکور ششمین کتاب اسناد سیاسی، مشتمل بر تعدادی از اسناد و گزارش های دوران وزارت و صدارت سپهسالار است. این اسناد، هم معر'ف ...
توسط
تومان