آدرس اصلی کتابخانه : bookiha.com
سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

کتاب قتل با تبر
قتل با تبر – مایک هامر
از متن کتاب: در دفتر کارم نشسته بودم و مشغول رسیدگی به کارهای روزمره بودم که ناگهان صدای زنگ ممتد تلفن توجهم را جلب کرد. به سرعت گوشی را برداشتم و گفتم: بفرمایید! صدای هراسناک و وحشت زده مردی از ...
توسط
تومان