نوشته پی یر روسو
تاریخ علوم
درباره کتاب : یکی از افتخارات مسلمانان آن است که به هر سرزمینی راه یافتند، از فرا گرفتن علوم آن سرزمین کوتاهی نورزیدند و در برابر دانش دیگران، بی اعتنایی نشان ندادند. از این رو در سده های نخستین اسلامی ...
توسط
تومان