برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
زمانی برای عشق زمانی برای گریستن
زمانی برای عشق زمانی برا گریستن
درباره کتاب : نسرین احساس کرد که نزدیک است قلب پریشان و آتش گرفته اش از سینه بیرون زند. زانوهایش می لرزید. افسانه بازویش را گرفت، وسوسه انگیز نجوا کرد: خیلی خوش خواهد گذشت.و دستش را روی زنگ فشرد. نسرین ...
توسط
تومان