برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
عباس امانت
عهد قاجار و سودای فرنگ عباس امانت
درباره کتاب :  کتابی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬دارید‭ ‬فرازها‭ ‬و‭ ‬فرودهایی‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬دوران‭ ‬قاجار‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خواننده‭ ‬می‌نمایاند‭ ‬که‭ ‬یا‭ ‬ناشناخته‭ ‬مانده‌اند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬غالبا‭ ‬به‌درستی‭ ‬و‭ ‬منصفانه‭ ‬شناخته‭ ‬نشده‌اند. آنچه‭ ‬که‭ ‬اینجا‭ ‬بنیاد‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬برهان‭ ‬غالب‭ ‬است،‭ ...
توسط
تومان