برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
تاریخ جنگ های ایران و روس
تاریخ جنگهای ایران و روس
ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ م‍ی‍رزا م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ وق‍ای‍ع‌ن‍گ‍ار «ه‍م‍ا »م‍روزی‌ از آغ‍از ت‍ا ع‍ه‍دن‍ام‍ه‌ی‌ ت‍رک‍م‍ان‍چ‍ای‌ درباره کتاب : گردآورنده: حسین آذربه تصحیح: امیرهوشنگ آذر این کتاب تاریخی، حاوی مهم‌ترین وقایع زمان جنگ‌های ایران و روسیه است که نسخه اصلی آن از یادداشت‌های یکی از ...
توسط
تومان