برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
تیاله
تیاله مصطفی رحیمی
درباره کتاب : نمایشنامه ای برگرفته از شاهنامه فردوسی ...خود رحیمی در داوری درباره کارنامه اش واقع بینانه و صادقانه سخن گفته است: "من پیش از هر چیز می خواستم شاعر بشوم ولی متوجه نبودم که این مهم نیاز به ...
توسط
تومان