برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
i hope you die soon
i hope you die soon
درباره کتاب : معمولترین تصور غلط درمورد رهایی این است که رهایی چیزی است که یک فرد میتواند آنرا بدست آورد. اما رهایی نوعی  از دست دادن است. از دست دادنِ این حس که یک فرد مجزایی وجود دارد که ...
توسط
تومان