ژنویواید
تفسیری بر غثیان سارتر
درباره کتاب :  بی شك سارتر، بزرگترین فیلسوف زمان ما و غثيان، موفق ترین قصه فلسفی است. هنگامی که این فیلسوف با نگارش رساله های دشوار فلسفی نتوانست به میان مردم راه یابد، به نگارش غثيان روی آورد. این بار ...
توسط
تومان